Những trường hợp nào tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con từ ngày 09/02/2023?

Công ty con của tổ chức tín dụng gồm những công ty nào?

Căn cứ tại khoản 30 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định công ty con của tổ chức tín dụng gồm công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% vốn cổ phần có quyền biểu quyết;

– Tổ chức tín dụng có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con;

– Tổ chức tín dụng có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty con;

– Tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty con.

Điều kiện của khoản nợ được tổ chức tín dụng bán nợ cho công ty con là gì?

Tại quy định Điều 4 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về điều kiện khoản nợ được tổ chức tín dụng bán nợ cho công ty con là:

– Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được mua, bán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật.

– Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ.

– Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua, bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.

Những trường hợp nào tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con từ ngày 09/02/2023? Hợp đồng bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng gồm gì?

Những trường hợp nào tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con từ ngày 09/02/2023? Hợp đồng bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng gồm gì? (Hình từ Internet)

Những trường hợp nào tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con từ ngày 09/02/2023?

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 09/2015/TT-NHNN (được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-NHNN) quy định về những trường hợp nào tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con theo quy định mới nhất như sau:

Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ

7. Tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ các trường hợp sau:

a) Bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Theo quy định trên, Thông tư 18/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm 01 trường hợp tổ chức tín dụng được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó:

– Tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Hợp đồng bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

Tại quy định Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hợp đồng bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng như sau:

Hợp đồng mua, bán nợ

1. Hợp đồng mua, bán nợ phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của các bên mua, bán nợ.

2. Hợp đồng mua, bán nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

b) Tên, địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

c) Tên, chức danh người đại diện các bên tham gia ký kết hợp đồng mua bán nợ;

d) Tên, địa chỉ của bên nợ và các bên có liên quan (nếu có) tới khoản nợ được mua, bán;

đ) Chi tiết khoản nợ mua, bán: Số tiền vay, thời gian vay, mục đích giá trị ghi sổ của khoản nợ đến thời điểm thực hiện mua, bán nợ;

e) Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối khoản nợ được mua, bán (nếu có);

g) Giá bán nợ, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán;

h) Thời điểm, phương thức và thủ tục chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ, tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ (nếu có); Thời điểm bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ;

i) Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ, bên mua nợ;

k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng;

l) Giải quyết tranh chấp phát sinh.

3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác trong hợp đồng mua, bán nợ không trái với quy định Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng mua, bán nợ do các bên liên quan thỏa thuận, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Như vậy, hợp đồng bán nợ cho công ty con của tổ chức tín dụng phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng và công ty con. Nội dung hợp đồng bán nợ này phải đảm bảo các nội dung theo quy định như trên.

Thông tư 18/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 09/02/2023.

Facebook
Twitter
Email
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *